Jak Fairtrade wspiera kobiety?

Z okazji Dnia Kobiet przedstawiamy w jaki sposób Fairtrade działa na rzecz równości kobiet w społecznościach rolniczych.

Fairtrade zrzesza ponad 1,7 miliona rolników i pracowników najemnych w 72 krajach świata. Kobiety stanowią 19% rolników oraz 40% pracowników najemnych.

Chociaż równość kobiet jest Celem Zrównoważonego Rozwoju – i jest częścią Standardów Fairtrade – często istnieją normy społeczne i bariery strukturalne, które uniemożliwiają kobietom wyrażanie swojego głosu w ich społecznościach. Mimo, że kobiety wykonuję tyle samo, jeśli nie więcej pracy w rolnictwie, co ich mężowie, to zazwyczaj to mężczyźni dziedziczą i posiadają ziemię. Tylko 25% kobiet uprawiających kakao z Wybrzeża Kości Słoniowej jest właścicielkami ziemi. Dlatego też kobiety rzadziej są członkami spółdzielni kakaowych, mają mniejszy dostęp do informacji, kredytów i środków rolnych, takich jak nawozy.

Równość płci

Standardy Fairtrade zakazują wszelkich form dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na płeć. W spółdzielniach Fairtrade kobiety mają prawo do równej zapłaty, równego traktowania i takich samych szans rozwoju co mężczyźni.

Równa zapła­ta

Fairtrade nie pozwala na różnicowanie zarobków ze względu na płeć.

Równe traktowanie

Fairtrade zwiększa świadomość kobiet w zakresie ich praw i praw pracowniczych, by kobiety wiedziały jak reagować na przemoc. Na przykład na farmach kwiatowych Fairtrade funkcjonują specjalne Komisje ds. Płci, do których pracownice mogą wnosić skargi dotyczące molestowania seksualnego lub znieważania. Członkowie Komisji badają takie incydenty, a jeśli zarzuty się potwierdzają to podejmują odpowiednie kroki.

Zachęcamy do obejrzenia filmu, na którym Agnes Chebii – przewodnicząca Komisji ds. Płci na farmia Karen Roses w Kenii opowiada o przypadku molestowania pracownicy na farmie.

Równe szanse rozwoju

Fairtrade nie tylko zakazuje dyskryminacji, ale również aktyw­nie promuje włączanie kobiet do procesów podejmo­wania decyzji. Na przykład organizując Szkoły Liderek (The Women’s Schools of Leadership), w których kobiety zdobywają umiejętności menedżerskie i biznesowe. Przekłada się to na to, że coraz więcej rolniczek obejmuje kierownicze stanowiska w spółdzielniach Fairtrade.

Kobiety w naszej społeczności zrozumiały, że mogą zrobić wszystko, co robią mężczyźni. Spójrzcie na mnie: byłam zwykłą pracownicą szklarni. Dziś jestem dobrze wykształcona i pracuję na czołowej pozycji.

mówi Agnes Chebii z farmy Karen Roses.

Ponieważ kobiety nadal są znacznie mniej wykształcone niż mężczyźni, Fairtrade dąży do tego, aby równy dostęp do edukacji i wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet stały się rzeczywistością. Z premii Fairtrade finansowane są szkoły i kursy dla dziewcząt. Kiedyś awanse były przyznawane głównie mężczyznom, dziś cała siła robocza w Karen Roses ma takie same możliwości rozwoju zawodowego. Oferty pracy są ogłaszane publicznie i każdy pracownik/pracownica może się o nie ubiegać.

Chociaż standardy mogą wyznaczać nowe ramy dla niedyskryminacji, to doprowadzenie do zmiany w szerszym ujęciu, aby naprawdę kobiety działały jako liderki, często wymaga zmian w jednostkach. Mając możliwość silniejszego głosu w swoich rodzinach, spółdzielniach i społecznościach, kobiety są w lepszej sytuacji, aby pełnić role przywódcze oraz wnosić wkład w gospodarkę i społeczeństwo.

Zobacz film, w którym Mercy Biwot z farmy kwiatowej Karen Roses, opowiada jak została wybrana na Przewodniczącą ds. Premii.

Na zdjęciu głównym Sueli Aparecida Silva, producentka pomarańczy ze spółdzielni COOPERSANTA w Brazylii. Fot. Christoph Köstlin, Fairtrade Deutschland.

Więcej informacji:

Data publikacji: 8 marca 2021