Polityka prywatności

Poniższa Polityka prywatności zbierania danych w formularzach Fundacji w tym poprzez www.fairtrade.org.pl. Polityka stanowi realizację przez Fundację obowiązku informacyjnego na podstawie art. 13 RODO.

1. Co to znaczy, że Fundacja jest administratorem moich danych osobowych i skąd je ma?

Po pierwsze to właściwie Fundacja “Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, z siedzibą w Krakowie, do znalezienia pod adresem ul. Sławkowska 12 oficyna II piętro, 31-014 Kraków. W tym dokumencie dla ułatwienia używamy skrótów “My”, “Fundacja”.

Administrator danych to podmiot, który decyduje o tym jak wykorzystywane są Twoje dane osobowe, w tym przypadku nasza Fundacja. Twoje dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie poprzez jeden z naszych formularzy np. przy zamawianiu przez Ciebie materiałów, rekrutacji na nasze wydarzenia lub przy kontakcie w sprawach przez Ciebie zgłaszanych.

2. Czy ktoś jeszcze administruje danymi, które Fundacji podałeś/aś?

Tak. Jeśli zgłosiłeś/aś się do udziału w kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, to w zakresie danych podanych przez Ciebie na ten cel, współadministratorem Twoich danych są nasi partnerzy, z którymi razem prowadzimy tę kampanię:

3. Jak uzyskać od nas więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych przez Fundację?

Napisz do nas e-maila na adres ado@fairtrade.org.pl. Możesz też zadzwonić, jednak co do zasady telefonicznie podajemy ogólne informacje, nie dotyczące Twojej konkretnej sytuacji. Nie mamy bowiem procedury weryfikacji telefonicznej. Telefon do nas to: +48 12 422 22 64.

4. Dlaczego niektóre dane wymagamy, a na niektóre prosimy o Twoją zgodę?

W każdym z formularzy wymagamy podania pewnych danych, które są dla nas konieczne do realizacji danego działania np. adres dla przesłania Ci materiałów, imię nazwisko, dane kontaktowe gdy zgłaszasz się na nasze eventy. Przetwarzamy wtedy Twoje dane na potrzeby realizacji umowy lub naszego usprawiedliwionego interesu jako administratora danych.

Niekiedy zaś jedynie zachęcamy Cię do podania nam danych dla dodatkowych celów, na których nam zależy. Wtedy zawsze zgodnie z prawem prosimy Cię o zgodę. Na przykład w celu informowania Cię o naszych działaniach statutowych.

5. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane przez formularze Fundacji?

Twoje dane przetwarzamy, gdy są nam niezbędne do realizacji umowy, którą zawarliśmy lub mamy z Tobą zawrzeć, w tym:

 1. bezpłatnego przekazania Ci materiałów na temat Sprawiedliwego Handlu i obsługi Twojego zamówienia w tym zakresie,
 2. bezpłatnego udziału w wydarzeniach takich jak konferencje, warsztaty lub szkolenia, do których się zgłosiłeś,
 3. Twojego udziału w konkursach, które organizujemy, o ile się zgłosiłeś, a regulamin konkursu ma charakter umowy,
 4. obsługi zgłoszeń i pytań, które do nas kierujesz w związku z oferowanymi przez nas w ramach działalności statutowej świadczeniami.

Przetwarzamy również Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji jako administratora danych tj. w celu:

 1. obsługi Twoich zgłoszeń, pytań lub próśb skierowanych w szczególności poprzez formularz kontaktowy, które nie dotyczą realizacji świadczeń, w tym udzielanie informacji w zakresie Sprawiedliwego Handlu oraz systemu Fairtrade,
 2. umożliwienia Ci udziału w naszych kampaniach, o ile zgłosiłeś swoje nimi zainteresowanie i udział w nich, jak np. w kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu,
 3. kontaktu z Tobą bezpośrednio w trakcie trwania umowy, lub Twojego udziału w naszych kampaniach w sprawach dotyczących statutowej działalności naszej Fundacji, jak i przekazywania Ci w tym czasie informacji o naszych działaniach,
 4. Twojego udziału w konkursach, które organizujemy, o ile się zgłosiłeś, a regulamin konkursu ma charakter przyrzeczenia publicznego,
 5. prowadzenia analiz statystycznych,
 6. realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec podmiotów dotujących nasze działania,
 7. ochrony interesu prawnego Fundacji w przypadku ewentualnego sporu prawnego,
 8. realizacji przez Fundację zasady rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas w adekwatny sposób obowiązków jako administrator Twoich danych),

Twoje dane przetwarzamy też na podstawie Twojej zgody, o ile ją wyraziłeś. Wyrażenie zgody jest dobrowolne przez Ciebie (możesz, nie musisz). Tylko dzięki Twojej zgodzie możemy przetwarzać dane dla celu:

6.1. Jakie są twoje prawa do swoich danych?

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, wniesienia sprzeciwu.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych jest rozszerzonym prawem, które przysługuje Ci od 25.05.2018 r. Podobnie jest z nowym prawem do przenoszenia danych.

W celu realizacji swoich praw – skontaktuj się z nami.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody i jakie są jego skutki?

Dane nieoznaczone gwiazdką zostały przez Ciebie podane dobrowolnie. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych – masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na maila ado@fairtrade.org.pl albo kliknięcie w właściwy link (dostępny np. w mailingu). W takim przypadku dotychczasowe przetwarzanie będzie zgodne z prawem.

6.3. Czy wiesz, że masz też prawo do wniesienia skargi?

Masz też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. rozwiązania ewentualnych spraw spornych,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, o ile dotyczy,
 3. dokonywanych na nasze potrzeby analiz statystycznych,
 4. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W szczególności przechowujemy Twoje dane na potrzeby realizacji zamówienia materiałów, nie później niż do końca kampanii w ramach której je oferujemy.

W trakcie trwania umowy przechowujemy Twoje dane również dla celu kontaktu z Tobą i informowania Cię o działaniach, do momentu zakończenia umowy lub o ile nie zgłosisz wcześniej sprzeciwu. Zauważ, że jeśli wyraziłeś zgodę np. na informowanie Cię o naszych działaniach, niezależnie od zakończenia umowy dalej będziemy mogli wysyłać Ci wtedy informacje o tym co udaje się nam robić.

Przechowujemy również Twoje dane osobowe na potrzeby naszej sprawozdawczości wobec podmiotów, które dofinansowują nasze działania przez czas wskazany w umowach z nimi i o ile korzystałeś z działań przez nie dofinansowanych.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Fundacja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Przechowujemy też Twoje dane osobowe dla celów, na które wyraziłeś zgodę, w tym przypadku do momentu zakończenia danych działań przez nas lub wycofania zgody przez Ciebie.

W szczególności jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o działaniach Fairtrade Polska, Twoje dane przetwarzane będą do zakończenia informowania o działalności Fundacji albo do wycofania Twojej zgody. Zgoda może być wycofana również w zakresie danych podanych dobrowolnie.

8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane zbierane są za pomocą narzędzia WordPress oraz Salesforce, którego dostawca zapewnia zgodność przetwarzania z wymogami UE (tarcza Prywatności UE-USA), a dane przekazywane są bezpiecznym połączeniem (szyfrowanym ssl).

Możliwe jest, że ponadto Twoje dane będziemy przetwarzać w naszej chmurze obliczeniowej, której dostawcą jest Microsoft Inc.

Na potrzeby sprawozdawcze wobec podmiotów dofinansujących nasze działania możemy udostępniać Twoje dane naszym grantodawcom, lecz wyłącznie w celu i zakresie koniecznym dla rozliczenia kosztów działań, w których brałeś udział (o ile brałeś udział w takich działaniach).
Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

9. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Tak w zakresie wskazanym w pkt 8 Twoje dane są przekazywane do dostawcy narzędzi WordPress i Salesforce, którego siedzibą jest USA, odbywa się o wspomniane powyżej zabezpieczenia prawne.

10. Czy Fundacja przetwarza automatycznie Twoje dane w tym profiluje?

Fundacja przetwarza Twoje dane w sposób zautomatyzowany, lecz nie profilujemy Twoich danych osobowych (m.in. nie dokonujemy analizy Twoich zachowań pod kątem prognozowania i wnioskowania jakie masz preferencje i zainteresowania). Nasze przetwarzanie nie wpływa też na sytuację Twoich praw i obowiązków.

Ostatnia aktualizacja: 29.05.2018.