Zasady Sprawiedliwego Handlu

Ruch Sprawiedliwego Handlu opiera się na kilku wspólnych zasadach, które mogą być realizowane na różne sposoby. Dwie organizacje, które reprezentują odmienne podejścia do Sprawiedliwego Handlu, opracowały na kanwie tych reguł zestawy weryfikowalnych standardów. IFAT wypracował standardy, które muszą spełniać organizacje Sprawiedliwego Handlu. Natomiast FLO Int. stworzyło system certyfikacji Fairtrade, oparty o standardy produkcji i wymiany handlowej w odniesieniu do konkretnych produktów.

Najważniejsze zasady Sprawiedliwego Handlu

Uczciwa cena, jaką otrzymują producenci za swoje produkty

Bezpieczne i oparte na zasadach szacunku praktyki handlowe

Sprawiedliwe płace i odpowiednie warunki socjalne

Demokratyczne zarządzanie organizacją producencką

Dążenie do zwiększania niezależności producentów

Podnoszenie wiedzy i świadomości konsumentów