Fairtrade w czasach COVID-19

Pandemia choroby Covid-19 wywoływanej przez koronawirusa Sars-Cov-2 niesie ze sobą nie tylko zagrożenie dla zdrowia i życia, ale także odbija się bardzo negatywnie na światowej gospodarce. Jako organizacja Fairtrade jesteśmy głęboko zaniepokojeni skutkami, jakie Covid-19 niesie za sobą dla mieszkańców krajów rozwijających się, w tym również dla wytwórców żywności i innych towarów konsumowanych w krajach rozwiniętych.

Środki ostrożności na plantacji herbaty, Indie

Szczególnie trudna sytuacja w krajach globalnego Południa

Drobni producenci oraz pracownicy rolni, w tym rolnicy objęci certyfikacją Fairtrade, będący częścią światowych łańcuchów dostaw żywności i odzieży w sposób szczególny narażeni są na ryzyko zachorowania, a nawet śmierci w wyniku Covid-19. Ostatnie prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych wskazują, że ponad pół miliarda ludzi może zostać dotkniętych ubóstwem ze względu na kryzys. Rolnicy i pracownicy, z którymi współpracujemy znajdują się w grupie najuboższych ludzi na świecie. Funkcjonują w społecznościach o słabych lub nieistniejących zabezpieczeniach socjalnych, o niedostatecznej opiece zdrowotnej, czy też bez dostępu do nieskażonej wody pitnej i odpowiednich warunków sanitarnych, zagrożeni są głodem i niedożywieniem.

Aktualności

Fairtrade International na bieżąco zbiera informacje na temat wpływu pandemii COVID-19 na producentów z krajów globalnego Południa. Można je znaleźć na stronie fairtrade.net/news/fairtrade-internationals-covid-19-response (jęz. ang.).

15 milionów euro w ramach funduszu wsparcia dla producentów Fairtrade

12.11.2020

Dzięki współpracy z Fairtrade International, krajowymi organizacjami Fairtrade i sieciami producentów Fairtrade udało się zebrać ponad 15 milionów euro, które zasilą Fundusz pomocy dla producentów Fairtrade i Fundusz odpornościowy dla producentów Fairtrade. Więcej informacji: https://www.fairtrade.org.pl/aktualnosc/15-milionow-euro-w-ramach-funduszu-wsparcia-dla-producentow-fairtrade/

Jak fundusz wsparcia dla producentów Fairtrade pomaga im w kryzysie

2.10.2020

Organizacje producentów z 55 krajów korzystają z pomocy Funduszu dla producentów Fairtrade, którego początkowa wartość wyniosła 2,1 miliona euro. Pieniądze te pomagają tysiącom rolników, pracowników najemnych i ich społecznościom przetrwać kryzys wywołany pandemią COVID-19.

Więcej informacji: https://www.fairtrade.org.pl/aktualnosc/jak-fundusz-wsparcia-dla-producentow-fairtrade-pomaga-im-w-kryzysie/

Producenci Fairtrade z Ameryki Łacińskiej w zmaganiu z COVID-19 i kryzysem klimatycznym

26.08.2020

Pandemia COVID-19 wciąż rozwija się w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Do 31 lipca zarejestrowano w nim ponad 4,5 miliona zarażeń, a 180 tysięcy osób zmarło. Pandemia i związane z nią środki zapobiegawcze wprowadzone przez rządy wielu krajów będą miały bardzo negatywny wpływ na gospodarkę w regionie. Według szacunków Komisji Gospodarczej Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC) produkt krajowy brutto może skurczyć się o średnio 9,1%. Głównym wyzwaniem, przed którym stoją organizacje drobnych rolników i pracowników zrzeszone w sieci CLAC, jest teraz pogodzenie kwestii zaspokojenia popytu i wzrostu gospodarczego z koniecznością zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi.
Więcej informacji: https://www.fairtrade.org.pl/aktualnosc/producenci-fairtrade-w-zmaganiu-z-covid-19-i-kryzysem-klimatycznym

Pandemia COVID-19 zwiększa ryzyko przymusowej pracy dzieci

12.06.2020

ONZ i organizacje praw dziecka ostrzegają, że pandemia koronawirusa oznacza tragedię dla milionów dzieci. Zamknięte szkoły i ograniczenia dotyczące przemieszczania się sprawiają, że dzieci są narażone na przymusową pracę. Jeśli ich rodzice zachorują, odpowiedzialność za utrzymanie rodziny spada na najmłodszych, szczególnie na dziewczynki. Z powodu zasad związanych z pandemią trudniej wykryć wykorzystywanie dzieci do pracy. W dłuższej perspektywie spowolnienie gospodarki popchnie jeszcze więcej ludzi na skraj ubóstwa, a tym samym więcej dzieci zostanie zmuszonych do pracy.
Więcej informacji: https://www.fairtrade.org.pl/aktualnosc/pandemia-covid-19-zwieksza-ryzyko-przymusowej-pracy-dzieci/

Fairtrade uruchamia fundusze wsparcia dla producentów Fairtrade

14.05.2020

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 Fairtrade International uruchomiło fundusz pomocy i fundusz odpornościowy dla producentów Fairtrade, o łącznej początkowej wartości 3,1 miliona euro. Zadaniem tych instrumentów jest zabezpieczenie bieżących potrzeb społeczności rolników i pracowników oraz zapoczątkowanie długofalowego wsparcia umożliwiającego podźwignięcie się z kryzysu wywołanego pandemią. W gronie organizacji, które zasiliły fundusze, jest Fairtrade Polska.
Więcej informacji: fairtrade.org.pl/aktualnosc/fairtrade-uruchamia-fundusze-wsparcia-dla-producentow

Kryzys zakłóca globalne łańcuchy dostaw

15.04.2020

Blokady w krajach importujących, pomimo że są niezbędne dla bezpieczeństwa publicznego, skutkują gwałtownymi i poważnymi spadkami ilości zamówień dla niektórych łańcuchów dostaw. Doprowadziło to do ogromnych strat liczby miejsc pracy oraz przychodów wśród grup, które już dotychczas znajdowały się w trudnej sytuacji. Skutkować to będzie zwiększeniem poziomu ubóstwa, o ile nie zostanie im udzielona pilna pomoc. W Kenii, na przykład, dziesiątki tysięcy pracowników branży kwiatowej straciło pracę, nie mając równocześnie żadnych lokalnych alternatyw w tym zakresie. Narastają też obawy o długoterminową stabilność finansową farm kwiatowych. Tymczasem cena herbaty zarówno w Indiach, jak i na Sri Lance, dotychczas już niska, spadła o prawie 40% ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie. Globalna sprzedaż produktów Fairtrade wynosi łącznie około 9 miliardów dolarów rocznie. Organizacje producentów Fairtrade z globalnego Południa szacują, że stracą około 380 milionów dolarów premii Fairtrade rocznie, jeśli nie będą w stanie sprzedać swoich produktów. Nawet jeśli popyt na towary importowane z krajów rozwijających się zostanie wznowiony, restrykcje wprowadzane w krajach rozwijających się doprowadzą do dalszych utrat miejsc pracy i dochodów, o ile rolnicy i pracownicy nie zostaną objęci specjalną pomocą.

Wsparcie w zakresie bezpieczeństwa

6.04.2020

Osoby odpowiedzialne w sieciach producentów Fairtrade udzielają dodatkowych wskazówek i wsparcia lokalnym organizacjom producentów w zakresie środków bezpieczeństwa i zdrowia, które następnie są przez nich dobrowolnie wprowadzane. Obejmują one dodatkowe działania sanitarne oraz zaopatrzenie pracowników w środki ochrony osobistej, reorganizację pracy zmianowej oraz tworzenie fizycznych barier celem zapewnienia ochrony ludzi kontynuujących pracę. Fairtrade wykorzystuje technologię, by umożliwić producentom kontakt między sobą, jak również z przedstawicielami Fairtrade. Działania te obejmują na przykład tworzenia grup kontaktowych w aplikacji WhatsApp, czy też przeprowadzanie spotkań i szkoleń online.

Większa elastyczność w standardach Fairtrade

1.04.2020

Fairtrade International podjęło decyzję o wprowadzeniu większej elastyczności w Standardach Fairtrade. Dzięki tym zmianom sieci producentów Fairtrade zyskują dodatkowe możliwości działania na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia sytuacji materialnej społeczności rolników i pracowników w systemie Fairtrade. Nowe wytyczne dotyczą wszystkich rodzajów organizacji producentów, od spółdzielni drobnych rolników po duże plantacje zatrudniające pracowników najemnych. Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu wydatkowania premii Fairtrade. Premia Fairtrade to dodatkowe środki wypłacane oprócz ustalonej ceny skupu towaru. Premia służy do realizacji demokratycznie wybranych projektów rozwojowych, takich jak zapewnienie dostępu do czystej wody, edukacji, opieki medycznej i wiele innych. W 2018 roku łączna wartość premii Fairtrade wyniosła około 800 milionów złotych. Według nowych wytycznych organizacje producentów mogą wydawać premię szybciej i w bardziej elastyczny sposób, tak aby maksymalnie ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2. Organizacje będą kupować i rozdawać rolnikom i pracownikom maseczki oraz inne środki ochrony osobistej, a także prowadzić działania na rzecz poprawy higieny w miejscu pracy. Więcej informacji: Ochrona rolników i pracowników w czasie COVID-19

Zmiany w procedurach audytowych

FLOCERT, niezależny od Fairtrade podmiot certyfikujący, zmienił swoje procedury przeprowadzania audytów w tym okresie. Wszelkie kontrole bezpośrednie, dotyczące zarówno obecnie certyfikowanych producentów, jak i nowych aplikantów, zostały wstrzymane do 22 kwietnia 2020. W związku z tym, że audyty bezpośrednie wymagane są do wydania certyfikatów nowym producentom, działania te zostają tymczasowo wstrzymane. FLOCERT opracował zdalną metodę przeprowadzania kontroli. Wszystkie audyty bezpośrednie obecnie certyfikowanych podmiotów gospodarczych zaplanowane do 30 czerwca będą przeprowadzone zdalnie, podczas gdy procedury aplikacyjne dla nowych przedsiębiorców będą przeprowadzane zgodnie ze standardową metodologią FLOCERT.

Sytuacja w poszczególnych kategoriach produktowych

Transport produktów może być opóźniony ze względu na ograniczenia w portach, spowodowane zarówno zmniejszeniem liczby pracowników ze względów bezpieczeństwa, jak również zamknięciem niektórych portów. Co więcej, ze względu na wojnę handlową USA z Chinami oraz oczywistymi skutkami COVID-19, rośnie też niedobór kontenerów transportowych, których wiele pozostaje zablokowanych w Chinach.

Kwiaty

Rada Producentów Kwiatów Ciętych (Kenya Flower Council) szacuje, że w wyniku COVID-19 branża traci dziennie 300 tysięcy dolarów, utylizując codziennie 50 ton kwiatów. Dziesiątki tysięcy pracowników certyfikowanych przez Fairtrade farm kwiatowych straciło pracę, bez jakichkolwiek lokalnych alternatyw podjęcia nowej. Rosną obawy związane z długoterminową stabilnością finansową farm kwiatowych, jeśli wysyłki do Europy nie zostaną wkrótce wznowione.

Banany

Popyt na banany pozostaje nadal na wysokim poziomie. Gospodarstwa podejmują niezbędne działania celem zachowania zwiększonego poziomu higieny, stosują środki ochrony osobistej (maski, rękawiczki), budują przegrody pomiędzy stanowiskami pracy oraz zapewniają dodatkowe środki transportu dla pracowników celem zapewnienia ich bezpieczeństwa. Kontynuowana jest działalność w zakresie uprawy bananów, ale przy ograniczonej liczbie personelu, aby ograniczyć przenoszenia się wirusa.

Kawa

Pomimo że sprzedaż kawy utrzymuje się na wysokim poziomie dzięki sprzedaży detalicznej, globalne ceny kawy są obecnie niezwykle zmienne ze względu na niepewność na rynkach towarowych. Stawia to producentów w skrajnej niepewności i stanowi zagrożenie dla ich źródeł utrzymania. Gwarantowana cena minimalna Fairtrade stanowi zabezpieczenie dla producentów kawy zrzeszonych w Fairtrade, zapewniając, że otrzymają oni co najmniej 1,40 dolara za funt Arabiki, oraz dodatkowo Premię Fairtrade w wysokości 20 centów za funt (cena Fairtrade za kawę organiczną wynosi dodatkowo 30 centów za funt).

W kilku regionach produkujących duże ilości kawy, takich jak Honduras i Peru, ograniczono w znacznym stopniu przemieszczanie się, co będzie miało wpływ na zbiór, transport i mielenie kawy. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na sprzedaż kawy jest brak możliwości dostarczenia przez producentów próbek partii kawy dla kupujących. Zakupy są często wstrzymywane z powodu zamknięcia biur handlowych oraz przejścia na tryb pracy zdalnej, co uniemożliwia dotarcie do laboratoriów i pobieranie próbek.

Kakao

Różne czynniki doprowadziły do spadku cen kakao w kilku krajach produkcyjnych w Ameryce Środkowej i Południowej, które normalnie funkcjonowały znacznie powyżej gwarantowanej ceny minimalnej Fairtrade. W Ameryce Środkowej, Południowej oraz na Karaibach odbywają się teraz zbiory. Mają na nie jednak wpływ ograniczenia przemieszczania się i wyzwania logistyczne.

Dla Wybrzeża Kości Słoniowej ogłoszono w tym tygodniu nową gwarantowaną cenę minimalną Fairtrade wynoszącą 212,14 USD za tonę dla dostaw realizowanych pomiędzy 1 kwietnia a 30 września 2020 r. Producenci dokładają wszelkich starań, aby wszystkie zamówienia zostały wyeksportowane, pomimo że zakładane są pewne opóźnienia w portach w Ghanie w związku z tymczasowym zamknięciem biura Rady ds. Kakao Ghany (COCOBOD).

Herbata

Nastąpił gwałtowny spadek popytu i cen herbaty z niektórych źródeł. Niektóre z większych przetargów na zakup herbaty zostały zawieszone lub odroczone. Wprowadzone na trzy tygodnie ograniczenia w Indiach zakłóciły pierwsze zbiory i uniemożliwiły dokonanie niezbędnej pielęgnacji krzewów herbacianych. Spadek popytu oraz ograniczenia w portach wpłynęły negatywnie również na afrykańskich producentów herbaty.

Osoby pracujące przy uprawie herbaty często doświadczają biedy i są szczególnie narażone na zagrożenia. Większość producentów herbaty Fairtrade w Indiach i na Sri Lance bardzo aktywnie angażuje się w inicjatywy służące ochronie swoich pracowników.

Bawełna

Spadek sprzedaży w sektorze detalicznym skutkuje ostrym spadkiem popytu i cen bawełny. Choć większość bawełny Fairtrade została zebrana, wszystkie zakłady odziarniania i przędzalnie są obecnie zamknięte. Oznacza to, że istnieje realne ryzyko finansowe dla rolników, jeśli rynek otworzy się po niższej cenie. Przewiduje się, że przygotowanie ziemi i siew bawełny w następnym sezonie będą zakłócone ze względu na opóźnienia w dystrybucji nasion.

Cukier

Do tej pory nie odnotowano poważnych zakłóceń w produkcji cukru. Jednak producenci doświadczają pewnych opóźnień jeśli chodzi o możliwości wysyłki swoich towarów. Wpływ na zbiory letnie nie jest jeszcze znany.