Fairtrade w zamówieniach publicznych

W przypadku zamówień o szczególnych cechach (na przykład społecznych) zamawiający może wskazać określone oznakowanie – certyfikat poświadczający, że dany produkt spełnia określone wymogi (art. 30a ust. 1 Pzp). Takim certyfikatem jest Fairtrade. Dzięki niemu zamówienia publiczne mogą być bardziej odpowiedzialne społecznie. Certyfikat powinien być wskazany w opisie przedmiotu zamówienia w kryteriach oceny ofert lub w warunkach realizacji zamówienia. W Prawie zamówień publicznych dodatkowo wskazano wymogi odnoszące się do oznakowania – certyfikatu, który może być wskazany w zamówieniu (art. 30a ust. 1–5 Pzp).

Standardy i zasady przyznawania oznakowania Fairtrade są zgodne z warunkami określonymi w Prawie zamówień publicznych:

Znak FAIRTRADE podlega ochronie prawnej. Jego wykorzystanie na produkcie wymaga certyfikacji przez jednostkę FLOCERT GmbH oraz umowy licencyjnej z Fairtrade International. Wykorzystanie znaku na materiałach promocyjnych wymaga zatwierdzenia przez odpowiednią jednostkę (w Polsce jest to Fairtrade Polska).

W przypadku stosowania w zamówieniach publicznych wymogów dotyczących oznakowania w postaci certyfikatu produktu należy pamiętać, że zamawiający ma obowiązek akceptowania wszystkich oznakowań potwierdzających, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania (art. 30a ust. 3 Pzp).

Zamawiający może żądać, aby wykonawca użył do realizacji zamówienia produktów z certyfikatem społecznym, wtedy taki warunek umieszcza w opisie przedmiotu zamówienia. Może także preferować wykonawców, którzy dostarczą produkty z certyfikatem społecznym, wtedy uwzględnia tę preferencję w kryteriach oceny ofert.

Więcej informacji: