Konkurs – wygraj zestaw kaw Coffee Hunter

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym we współpracy z COFFEE HUNTER – palarnią kawy, która oferuje między innymi kawę z certyfikatami rolnictwa ekologicznego i Fairtrade. Zdjęcie konkursowe na temat „Moja chwila z kawą” należy opublikować na Instagramie do 18 marca.

Coffee Hunter – wyjątkowy punkt na kawowej mapie Polski

Coffee Hunter to jedna z niewielu palarni kawy w naszym kraju, która posiada certyfikację i licencję na stosowanie znaku FAIRTRADE. Ta niewielka rodzinna palarnia oferuje kawę ziarnistą, wypalaną w niewielkich ilościach, co gwarantuje wysoką jakość produktu. Palarnia w 2018 roku zdecydowała się na pozyskanie możliwości stosowania znaku FAIRTRADE, by zwrócić uwagę na nierówności społeczne, z którymi borykają się rolnicy z krajów globalnego Południa. W ofercie palarni znajdziemy kawy organiczne z certyfikatami rolnictwa ekologicznego i Fairtrade, pochodzące z Kolumbii, Peru, Nikaragui i Ugandy.

Konkurs „Moja chwila z kawą”

Nagrodami w konkursie są zestawy trzech świeżo palonych ekologicznych kaw ziarnistych z certyfikatem Fairtrade z palarni kawy Coffee Hunter.

Zasady konkursu są proste:

  1. Polub nasz post konkursowy na Instagramie.
  2. Zamieść na swoim profilu na Instagramie zdjęcie przedstawiające Twoją chwilę z kawą, dodając hashtagi #fairtradepolska i #konkursfairtrade.

Na zdjęcia czekamy od 12 marca do końca dnia 18 marca 2019. Jury wybierze autorów 3 najciekawszych zdjęć. Do 25 marca ogłosimy listę zwycięzców, do których powędrują zestawy kaw Coffee Hunter. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją poniższego regulaminu. Powodzenia!

Regulamin konkursu „Moja chwila z kawą”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Moja chwila z kawą” zwanym dalej „Konkursem” jest Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska z siedzibą w Krakowie 31-014, ul. Sławkowska 12 wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem KRS: 0000473582, NIP: 6762469537 (dalej: „Organizator”).
2. Fundatorem wszystkich nagród rzeczowych (par. 4 pkt 1) w Konkursie jest COFFEE HUNTER Magdalena Sowińska. Fundatorem nagród finansowych (par. 4 pkt 12) jest „Organizator”.
3. Konkurs organizowany jest w celu promocji produktów Fairtrade marki COFFEE HUNTER.
4. Informacja o Konkursie wraz z niniejszym Regulaminem jest dostępna w siedzibie Organizatora, a także na stronach internetowych pod adresem www.fairtrade.org.pl/aktualnosc/konkurscoffeehunter
5. Kontakt w sprawie Konkursu: sm@fairtrade.org.pl
6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (zwanym dalej: „Regulaminem”) oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od 12.03.2019 roku do 18.03.2019 roku włącznie. Konkurs trwa od 12.03.2019 do 29.04.2019 roku.
8. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony.
10. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienia laureatów konkursu Organizator powoła dwuosobową Komisję Konkursową (dalej „Komisja”).
11. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisów społecznościowych Facebook i Instagram. Serwisy Facebook i Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora wymienionych serwisów społecznościowych. 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz adres dla doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, pracownicy (tj. osoby świadczące pracę lub stałe usługi na podstawie umów cywilnoprawnych) Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin w/w pracowników i współpracowników, tj. ich małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Organizator przeprowadza Konkurs za pomocą serwisu społecznościowego Instagram na profilu Fairtrade Polska, pod adresem instagram.com/fairtradepolska. Konkurs będzie komunikowany za pomocą serwisów społecznościowych Instagram oraz Facebook.
4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w czasie od dnia 12.03.2019 roku do 18.03.2019 włącznie dokonać zgłoszenia do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”), tj. spełnić łącznie następujące warunki:

5. Każdy Uczestnik może wysłać w ramach Konkursu dowolną liczbę Zgłoszeń, spełniając wszystkie warunki par. 2 pkt 4 Regulaminu, przy czym jeden Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
6. Organizator zastrzega, że ta sama Praca Konkursowa wysłana kilka razy jest traktowana jako jedno Zgłoszenie.
7. Przystępując do konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin i oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że dysponuje pełnymi prawami autorskimi do niniejszej Pracy.
8. Praca Konkursowa nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub z przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi ani nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich, prawa do wizerunku oraz do artystycznych wykonań. Organizator zastrzega, że Prace Konkursowe, które nie będą spełniały wymogów określonych w niniejszym ustępie, nie będą brane pod uwagę przy nagradzaniu zwycięskich Prac Konkursowych. 

§ 3. Założenia Konkursu
1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Zgłoszenia dokonane z fałszywych kont nie będą brane pod uwagę przy weryfikacji Zgłoszeń.
3. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia.

§ 4. Przyznawanie Nagród
1. W terminie do 25.03.2019 r. Komisja wybierze spośród wszystkich Zgłoszeń nadesłanych w Konkursie 3 (słownie: trzy) prace, których autorzy otrzymają Nagrody. Nagrodami w konkursie jest zestaw składający się z 3 różnych kaw ziarnistych, każda o gramaturze 250 g., z certyfikatami Fairtrade i rolnictwa ekologicznego.
2. Komisja może nie wyłonić wszystkich Laureatów i nie przyznać wszystkich nagród, w
przypadku gdy zgłoszone Prace Konkursowe, zdaniem Komisji, nie będą spełniać kryteriów określonych w Regulaminie.
3. Komisja oceniać będzie Prace Konkursowe, biorąc pod uwagę przede wszystkim: oryginalność i kreatywność Pracy Konkursowej, jej zgodność z zadaniem konkursowym oraz niniejszym Regulaminem.
4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na profilu instagram.com/fairtradepolska do 25.03.2019 r.
5. Aby móc otrzymać nagrody, Laureaci powinni do 28.03.2019 wysłać wiadomość prywatną z konta, z którego było dokonane zwycięskie zgłoszenie na @fairtradepolska, z imieniem i nazwiskiem oraz adresem do wysyłki nagrody.
6. W przypadku braku przesłania danych w wyznaczonym terminie prawo do nagrody wygasa.
7. Nagrody wysłane zostaną do poszczególnych Laureatów pocztą lub firmą kurierską na koszt Organizatora pod adres wskazany przez Laureata, o których mowa w pkt. 5 powyżej. Wysyłka nagród do Laureatów nastąpi nie później niż do 8.04.2019 r.
8. W przypadku niepodjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia pozostawienia jej do dyspozycji Laureata prawo do nagrody wygasa.
9. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną ani nagrody innego rodzaju.
10. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
11. Nagrody, które nie zostaną wydane w Konkursie, pozostają do dyspozycji Organizatora.
12. Do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,1% wartości nagrody. Kwota, o której mowa w poprzednim zdaniu, zostanie przekazana przez Organizatora na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej w imieniu Laureata, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

§ 5. Prawa własności intelektualnej do Prac Konkursowych  
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm., dalej: „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe oraz prawa do artystycznych wykonań do Pracy Konkursowej. W razie gdyby takie zapewnienie okazało się nieprawdziwe, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.
2. Organizator w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, z Prac Konkursowych zgłoszonych do Konkursu, będących utworami w rozumieniu Ustawy w celu przeprowadzenia Konkursu. 

§ 6. Postępowanie Reklamacyjne  
1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie do 15.04.2019 roku w formie pisemnej na adres Organizatora: Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków, z dopiskiem na kopercie o treści: „Reklamacja – Konkurs Moja chwila z kawą” lub w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: sm@fairtrade.org.pl z tematem wiadomości o treści: „Reklamacja – Konkurs Moja chwila z kawą”.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, a także adres-e-mail oraz imię i nazwisko/pseudonim użyte przy dokonywaniu Zgłoszenia do Konkursu, jak również wskazanie okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję.
5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia lub przesłania pocztą elektroniczną.
6. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika. 

§ 7. Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska z siedzibą w Krakowie 31-014, ul. Sławkowska 12. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, o ile taka zmiana nie będzie wpływać na prawa nabyte przez Uczestników Konkursu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi za pośrednictwem Strony. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. 

Data publikacji: 12 marca 2019