Nowa Międzynarodowa Karta Sprawiedliwego Handlu

Międzynarodowa Karta Sprawiedliwego Handlu definiuje wizję bardziej sprawiedliwego świata.

25 września 2018 roku to dzień światowej prezentacji Międzynarodowej Karty Sprawiedliwego Handlu. W 3. rocznicę przyjęcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ ponad 250 organizacji z całego świata jednoczy się, przyjmując określone w Karcie podstawowe zasady Sprawiedliwego Handlu i wspólną wizję działań na rzecz bardziej sprawiedliwego świata. Sygnatariusze Karty zapraszają instytucje, organizacje i firmy do przyłączenia się do grona uznających dokument jako podstawę programową ruchu Sprawiedliwego Handlu.

Międzynarodowa Karta Sprawiedliwego Handlu w języku polskim

Po co nam Sprawiedliwy Handel?

Dotychczasowy model funkcjonowania globalnej gospodarki nie jest w stanie zapewnić realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych entuzjastycznie 25 września 2015 roku. Z perspektywy trzech lat widać wyraźnie, że światowy rynek nie rozwija się w kierunku realizacji Celów do 2030 roku; mało tego, w niektórych obszarach na świecie dzieje się coraz gorzej. Jak wynika z raportu ONZ The State of Food Security and Nutrition in the World 2018, po długim okresie spadku w ostatnich trzech latach liczba głodujących na świecie zwiększyła się – z powodu niedożywienia cierpi obecnie 1 na 9 mieszkańców. Mimo że światowa gospodarka rośnie, na poziomie globalnym od lat 80. ubiegłego wieku nastąpił bardzo gwałtowny wzrost nierówności (World Inequality Report 2018).

Międzynarodowa Karta Sprawiedliwego Handlu przedstawia wizję świata, w którym struktury handlowe i modele biznesowe budowane są na fundamencie sprawiedliwości, równości i zrównoważonego rozwoju, tak aby każdy człowiek mógł żyć godnie z pracy własnych rąk i w pełni realizować swój potencjał. Wskazuje, w jaki sposób globalny ruch na rzecz Sprawiedliwego Handlu dąży do osiągnięcia sprawiedliwości, równości i zrównoważonego rozwoju ludzi i planety poprzez większą równowagę sił w globalnych łańcuchach dostaw, wzmacnianie pozycji kobiet, ochronę praw dzieci i dbałość o zachowanie różnorodności biologicznej środowiska naturalnego.

Spirala globalnej nierówności i biedy bierze się z faktu, że biznes i handel w obecnym kształcie traktują zysk jako najważniejszą wartość. Sprawiedliwy Handel pokazuje, że można inaczej. Nowa Międzynarodowa Karta Sprawiedliwego Handlu wskazuje, w jaki sposób wizja i doświadczenie ruchu na rzecz Sprawiedliwego Handlu mogą pomóc przekształcić globalna ekonomię.
Erinch Sahan, Chief Executive World Fair Trade Organization

Globalny punkt odniesienia

Fundamentem Międzynarodowej Karty Sprawiedliwego Handlu jest przekonanie, że zyski globalnej gospodarki muszą być dzielone bardziej sprawiedliwie między rolników i rzemieślników, pracowników najemnych, firmy i konsumentów. Publikacja Karty jest doskonałą okazją do wezwania decydentów politycznych, liderów biznesu i obywateli do przyjęcia wizji Sprawiedliwego Handlu i udziału w procesie tworzenia globalnego systemu handlowego, który uwzględnia interesy ludzi na każdym etapie łańcucha dostaw, od drobnych producentów po konsumentów.

Handel może i powinien służyć jako narzędzie do niwelowania nierówności na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ruch Sprawiedliwego Handlu już od kilkudziesięciu lat wskazuje sposoby przekształcania globalnej ekonomii w duchu w duchu równości i sprawiedliwości. Międzynarodowa Karta Sprawiedliwego Handlu stanowi punkt odniesienia i inspirację dla wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do zmian.
Dario Soto Abril, Global CEO Fairtrade International

Dołącz do światowego ruchu na rzecz zmian

Wspólnymi siłami możemy urzeczywistnić ideę zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju i dać światu szansę na realizację celów postawionych przed trzema laty. Wspierajmy producentów i firmy działające w nurcie Sprawiedliwego Handlu, żądajmy od decydentów zmiany zasad rządzących globalnym handlem i kupujmy produkty Sprawiedliwego Handlu.
Międzynarodowa Karta Sprawiedliwego Handlu powstała z inicjatywy World Fair Trade Organization i Fairtrade International jako aktualizacja dotychczasowego dokumentu ramowego – Karty Zasad Sprawiedliwego Handlu, przyjętej w roku 2009. Nowa odsłona Karty została już podpisana przez ponad 250 organizacji lokalnych, krajowych i międzynarodowych działających w obszarach spółdzielczości, ekonomii społecznej, rolnictwa ekologicznego i solidarności globalnej. W Polsce pierwszymi sygnatariuszami Karty są Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu (członek WFTO), Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska (przedstawiciel Fairtrade International) oraz Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. Zachęcamy inne organizacje pozarządowe działające w obszarach pomocy rozwojowej, Sprawiedliwego Handlu, edukacji globalnej itp. oraz podmioty gospodarcze działające w duchu Sprawiedliwego Handlu do podpisania Międzynarodowej Karty Sprawiedliwego Handlu i wyrażenia poparcia dla zawartej w niej wizji bardziej sprawiedliwego świata.

Oficjalny serwis Międzynarodowej Karty Sprawiedliwego Handlu
Międzynarodowa Karta Sprawiedliwego Handlu w języku polskim

Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach międzynarodowego projektu „Trade Fair, Live Fair: Raising Awareness and Mobilizing the European Public to Advance Consumption patterns that Nurture the Sustainable Development Goals”. Za treść odpowiada Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, a wyrażone poglądy niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.

Data publikacji: 25 września 2018