Odpowiedzialny i zrównoważony przemysł odzieżowy

Z okazji Fashion Revolution Week prezentujemy przegląd działań w prawodawstwie związanych z przemysłem odzieżowym.

W sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego wezwano do wprowadzenia przepisów dotyczących obowiązku należytej staranności

10 marca Parlament Europejski przyjął znaczną większością głosów (504 głosami za) sprawozdanie legislacyjne Komisji Prawnej Parlamentu (JURI) (ang. Parliament’s Legal Affairs Committee) z własnej inicjatywy przygotowane przez posłankę Lara Wolters w sprawie należytej staranności w przedsiębiorstwach i odpowiedzialności przedsiębiorstw. Przedmiotowe sprawozdanie jest mocnym sygnałem dla Komisji Europejskiej, jakich kluczowych elementów oczekuje Parlament Europejski w przyszłym prawodawstwie.

W sprawozdaniu stwierdza się, że przedsiębiorstwa powinny dopilnować, aby ich polityka zakupowa nie powodowała potencjalnego lub faktycznego negatywnego wpływu na prawa człowieka lub środowisko ani nie przyczyniła się do takiego wpływu, oraz wzywa Komisję do zaproponowania dalszych przepisów dotyczących obowiązkowej należytej staranności dla sektorów takich jak przemysł odzieżowy.

Poprawa identyfikowalności i przejrzystości zrównoważonych łańcuchów wartości w sektorze odzieży i obuwia

W ramach projektu międzynarodowej inicjatywy ramowej mającej na celu zwiększenie przejrzystości i identyfikowalności zrównoważonych łańcuchów wartości w przemyśle odzieżowym i obuwniczym,  Europejska Komisja Gospodarcza ONZ (ang. United Nations Economic Commission for Europe; UNECE) opracowała nowe zalecenie. Jego celem jest ustanowienie mechanizmu, który umożliwi rządom, partnerom branżowym, konsumentom i innym zainteresowanym stronom podejmowanie decyzji opartych na ryzyku, przezwyciężanie asymetrii informacji, rozliczanie się z deklaracji dotyczących zrównoważonego rozwoju i zakotwiczenie modeli biznesowych w odpowiedzialnym postępowaniu biznesowym.

Czyni to, zapewniając podmiotom branżowym zestaw praktyk uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym w zakresie zharmonizowanego gromadzenia i przesyłania danych do śledzenia i śledzenia materiałów, produktów i procesów w całym łańcuchu wartości. Rekomendacji towarzyszy wezwanie do działania, które zachęca wszystkie podmioty z branży odzieżowej i obuwniczej do podjęcia działań na rzecz identyfikowalności i przejrzystości. Oba dokumenty zostały przedłożone do zatwierdzenia na 27. sesji plenarnej ONZ / CEFACT.

Kradzież płac i zyski z pandemii: prawo do głodnej pracy dla pracowników najemnych

Opublikowany w marcu nowy raport Business & Human Rights Resource Center pokazuje, w jaki sposób model biznesowy marek modowych i struktura globalnych łańcuchów dostaw odzieży kształtują i podtrzymują płace pracowników odzieżowych na granicy ubóstwa. Raport obejmuje osiem przypadków z Kambodży, Mjanmy, Filipin, Bangladeszu i Etiopii, obejmujących zarzuty dotyczące niewypłaconych wynagrodzeń i świadczeń (kradzież płac) związanych z pandemią Covid-19, które dotykają ponad 9800 pracowników branży odzieżowej.

Co więcej, badanie pokazuje, że zobowiązania polityczne marek i dobrowolne inicjatywy dotyczące płacy wystarczającej na utrzymanie nie przeszkadzają w tym, że standardowe płace, jakie otrzymują pracownicy, są średnio ponad czterokrotnie niższe niż pensja potrzebna im do życia. Kluczowe zalecenia dotyczące odwrócenia tego trendu obejmują przegląd praktyk zakupowych obecnych marek, a także środki gwarantujące możliwość wyegzekwowania zgodności.

W kierunku godnych płac: nowa propozycja prawnie wiążącej umowy płacowej

Szeroka koalicja związków zawodowych, centrów pracowniczych, organizacji pozarządowych i innych rzeczników zebrała się, aby opracować i przedstawić propozycję prawnie wiążącej i wykonalnej umowy płacowej w celu osiągnięcia płacy wystarczającej na utrzymanie jako standardu w globalnym przemyśle odzieżowym.

Asia Floor Wage (AFWA), Clean Clothes Campaign (CCC) i Worker-Based Social Responsibility Network (WSRN) uruchomiły w lutym stronę internetową, która zawiera konkretną propozycję egzekwowalnego, wiążącego porozumienia między globalnymi markami i związkami. Centralnym elementem propozycji jest wypłata pensji wystarczającej na utrzymanie za każde składane przez markę zamówienie u dostawcy. Składka ta trafia bezpośrednio do pracowników i opiera się na różnicy między ustawową płacą minimalną a szacunkową płacą wystarczającą na utrzymanie.

Clean Clothes Campaign (CCC) publikuje Europejskie Wskaźniki Wynagrodzenia

Kampania Clean Clothes Campaign to kolejny krok w nieustannej walce o poprawę warunków pracy i wzmocnienie pozycji pracowników światowego przemysłu odzieżowego i sportowego. Ponad 2,3 miliona, głównie kobiety, pracuje w przemyśle odzieżowym i obuwniczym w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Ustawowe minimalne wynagrodzenie netto w tych krajach znajduje się poniżej statystycznych granic ubóstwa określonych przez UE i nie zapobiega popadaniu pracowników w ubóstwo.

W odpowiedzi na tę sytuację organizacja Clean Clothes Campaign opracowała Europe Floor Wage, transgraniczne wzorcowe wynagrodzenie podstawowe, które opiera się na kosztach utrzymania w 15 europejskich krajach produkujących odzież, wśród których jest Polska. Wzorzec Europe Floor Wage jest konkretnym narzędziem pokazującym markom i rządom, jakie wynagrodzenie jest potrzebne do utrzymania się, i może być wykorzystany przez związki i organizacje pozarządowe do wzmocnienia ich siły przetargowej.

Deklaracje firm vs. rzeczywistość, czyli mierzenie luki w zrównoważonym rozwoju mody

Business of Fashion (BoF) opublikował w marcu raport przedstawiający indeks zrównoważonego rozwoju BoF, który będzie śledził postęp mody w kierunku pilnej transformacji środowiskowej i społecznej. Indeks ma odzwierciedlać ramy transformacyjnej zmiany wymaganej do dostosowania praktyk biznesowych mody do globalnego klimatu i celów zrównoważonego rozwoju w ciągu następnej dekady. Niniejszy raport jest pierwszym z serii analiz opartych na tym nowym indeksie, który BoF opublikuje w ramach przygotowań do konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu. Konferencja odbędzie się w Glasgow w Wielkiej Brytanii w dniach 1–12 listopada 2021 r.

Zrównoważony rozwój jest coraz bardziej zintegrowany z podstawową narracją i tożsamością marek, jednak czy ich retoryka ma odzwierciedlenia w praktyce? Raport porównuje 15 największych firm z branży modowej z ambitnymi celami środowiskowymi i społecznymi i stwierdza, że firmy nie spełniają wymagań. Średni ogólny wynik ocenianych firm wyniósł zaledwie 36 na 100. Podsumowując, raport stwierdza, że ​​firmy muszą przejść dalej niż wyznaczanie celów, aby zademonstrować namacalne postępy.

Fashion Focus: propozycja nowego prawodawstwa UE w sprawie płacy wystarczającej na utrzymanie

The Circle publikuje propozycję nowego prawodawstwa UE w sprawie płacy wystarczającej na utrzymanie w łańcuchu dostaw detalicznej odzieży. Tekst został opublikowany 14 kwietnia podczas wydarzenia zatytułowanego „Fashion Focus: propozycja nowego prawodawstwa UE w sprawie płacy wystarczającej na utrzymanie” (ang. “Fashion Focus: A Proposal for New EU Legislation on A Living Wage”).

Ten tekst jest trzecim etapem w ciągu pięciu lat pracy The Circle nad problemem płacy wystarczającej na utrzymanie w sektorze tekstylnym. Proponowane prawodawstwo UE ma na celu osiągnięcie dwóch rzeczy: poprzez ukierunkowanie na importerów i praktyki zakupowe w UE, ma na celu osiągnięcie stopniowego wzrostu ustawowych płac minimalnych w krajach produkujących odzież. Po drugie, ma na celu zachęcenie fabryk do zmiany praktyk i płacenia swoim pracownikom znacznie więcej niż ustawowa płaca minimalna, tak aby detaliści mogli korzystać z tych obiektów produkcyjnych bez naruszania rygorystycznych dodatkowych wymogów dotyczących należytej staranności zawartych w rozporządzeniu.

Data publikacji: 19 kwietnia 2021