Parlament Europejski o Sprawiedliwym Handlu w zamówieniach publicznych

Parlament Europejski wzywa do stosowania kryteriów Sprawiedliwego Handlu podczas udzielania zamówień publicznych.

W opublikowanym 18 maja 2010 r. raporcie zatytułowanym „Zmiany w polityce udzielania zamówień publicznych”, Parlament Europejski ponownie wezwał Komisję Europejską do wsparcia dążeń mających na celu włączenie kryteriów Sprawiedliwego Handlu do procedur zamówień publicznych stosowanych przez jednostki publiczne w krajach członkowskich. Międzynarodowy ruch Sprawiedliwego Handlu z radością przyjmuje stanowisko Parlamentu i z niecierpliwością oczekuje na rezultaty działań Komisji w tym zakresie.
 
W przyjętej 18 maja 2010 r. rezolucji w sprawie zmian w procedurze udzielania zamówień publicznych (2009/2175(INI), Parlament Europejski „wzywa Komisję do zachęcania władz publicznych do stosowania kryteriów sprawiedliwego handlu podczas udzielania zamówień publicznych i realizowania polityki zakupów w oparciu o definicję sprawiedliwego handlu w brzmieniu przyjętym w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawiedliwego handlu i rozwoju z dnia 6 lipca 2006 r. oraz niedawnego komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 5 maja 2009 r.; ponownie domaga się, aby Komisja promowała korzystanie z takich kryteriów poprzez między innymi opracowanie konstruktywnych wytycznych na temat zamówień publicznych w kontekście sprawiedliwego handlu; z zadowoleniem przyjmuje jednomyślne przyjęcie opinii Komitetu Regionów w dniu 11 lutego 2011 r., zawierającej postulat utworzenia europejskiej strategii na rzecz sprawiedliwego handlu dla lokalnych i regionalnych władz”.
 
Powyższe wezwanie Parlamentu należy interpretować jako odpowiedź na prowadzone obecnie przez Komisję Europejską prace nad opracowaniem pt. „Buying social: a guide to taking account of social considerations in public procurement” („Kwestie społeczne w zakupach: wskazówki dotyczące włączania kryteriów społecznych do procedur dotyczących zamówień publicznych” tłum. KK), którego publikacja planowana jest na czerwiec 2010 r.
 
Pełna treść rezolucji Parlamentu Europejskiego (język polski):
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0173+0+DOC+XML+V0//PL
 
Oświadczenie  Fair Trade Advocacy Office (język angielski):
http://www.fairtrade-advocacy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=246:the-european-parliament-calls-again-on-the-european-commission-to-encourage-fair-trade-public-procurement&catid=72:press-releases&Itemid=147
 
Tłumaczenie: Krzysztof Kamieniak
Data publikacji: 26 maja 2010