Przyszłość jest fair. Strategia Fairtrade na lata 2021-2025

W Fairtrade wierzymy, że przyszłość jest fair! Dowiedz się co to oznacza i jak to realizujemy.

Nasza globalna strategia na lata 2021-2025 przewiduje świat, w którym rolnicy i pracownicy mogą cieszyć się bezpiecznymi i zrównoważonymi źródłami utrzymania.

Pobudzamy globalny apetyt na sprawiedliwość

Jako ludzie mamy wrodzone poczucie sprawiedliwości. Nasza zdolność do współpracy i myślenia nie tylko o sobie kształtują życie na naszej planecie – raz z lepszym, raz z gorszym skutkiem. Zmagania z głęboko zakorzenionymi nierównościami, skutkami zmian klimatu oraz pandemią Covid-19 jasno pokazują, że jesteśmy od siebie wzajemnie zależni. Rozwiązań tych problemów szukamy we wspólnym poczuciu sprawiedliwości. Sprawiedliwe wynagrodzenia i zarobki wystarczające na godziwe życie, reagowanie na zmiany klimatu i poszanowanie praw człowieka to najważniejsze postulaty ruchu Sprawiedliwego Handlu.

Fairtrade to przełomowe podejście do sprawiedliwości w handlu

Od samego początku przyświeca nam wizja bardziej sprawiedliwego świata, opartego na fundamencie transparentności działań. Świata, w którym drobnych producentów i firmy łączą obustronnie korzystne relacje handlowe. Świata, w którym konsumenci i organizacje społeczne mogą wspierać rolników i pracowników. Fairtrade powstał po to, by świat był bardziej sprawiedliwy. Oprócz
bezpośrednich działań na rzecz równości w relacjach handlowych, Fairtrade uwzględnia koszty zewnętrzne działań biznesowych i ich wpływ na życie ludzi i stan środowiska.

Fairtrade musi się zmieniać, aby odpowiadać na najpilniejsze globalne wyzwania

Aby rolnicy i pracownicy mogli wieść godziwe i zrównoważone życie, wiele musi się zmienić. Sprawiedliwość społeczna i środowiskowa są niezbędne do przetrwania naszej planety. Problemy, z którymi się mierzymy, są zbyt rozległe i zbyt pilne, aby rozwiązywać je samodzielnie. Dlatego rozszerzamy nasz model funkcjonowania i angażujemy ludzi i organizacje, tak by efekty naszych
działań były jeszcze bardziej widoczne. Cele wytyczone w niniejszej strategii są najbardziej ambitne ze wszystkich dotychczasowych, co świadczy o tym, z jak poważnymi wyzwaniami się mierzymy.

Dostrzegamy potrzebę sprawiedliwości we wszystkich ludziach

Na tej planecie wszyscy jesteśmy dla siebie bliźnimi. Korzenie naszego ruchu sięgają ideałów sprawiedliwości społecznej. Zapraszamy Cię do przyłączenia się do naszej społeczności, która dąży do pozytywnych zmian dla dobra ludzi i środowiska na skalę globalną.

Nowa strategia Fairtrade

Zmiany klimatu, nierówności i konsolidacje na rynkach, rosnące żądanie sprawiedliwości społecznej czy wreszcie pandemia – wszystkie te aspekty przyczyniły się do powstania nowej strategii Fairtrade. Przez ostatnie 30 lat centralne miejsce w działaniach Fairtrade zajmowały takie tematy jak odpowiedzialny biznes, uczciwsze ceny dla rolników czy lepsze traktowanie pracowników. Za pomocą nowej strategii Fairtrade chcemy zmaksymalizować wpływ na poprawę sytuacji rodzin rolników i pracowników. W tym celu wykorzystamy nasze dotychczasowe doświadczenie, kierując szczególną uwagę na obszary sprawiedliwości społecznej i środowiskowej.

Przyszłość jest fair. Strategia Fairtrade 2021-2025

The future is fair. Introduction to the Fairtrade Global Strategy 2021-2025

Data publikacji: 12 lipca 2021