W Polsce rośnie świadomość konsumentów na temat Fairtrade

W lutym i marcu 2021 roku GlobeScan przeprowadził globalne badanie konsumenckie na temat Fairtrade, z którego wynika, że 46% polskich konsumentów rozpoznaje znak FAIRTRADE. To o 12% więcej niż w 2018 r.

W lutym i marcu 2021 roku GlobeScan prowadził badania konsumenckie na temat Fairtrade, które objęły 15 418 osób z 15 rynków: Australii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii/Półwyspu Iberyjskiego, Holandii, Irlandii, Kanady, Niemiec, Nowej Zelandii, Polski, Szwajcarii, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii. Badanie w Polsce trwało od 8 do 30 marca 2021 roku i przeprowadzono je na grupie 1030 dorosłych osób.

Konsumenci oczekują od firm odpowiedzialności

Pomimo pandemii Covid-19 poziom zainteresowania konsumentów największymi problemami społecznymi i środowiskowymi pozostaje wysoki. Zainteresowanie problemami surowców naturalnych, zmian klimatu i ubóstwa pozostaje szczególnie wysokie, natomiast w 2020 roku znacząco wzrosło zainteresowanie kwestiami globalnej ekonomii i rozprzestrzeniania się chorób. Ogólnie rzecz biorąc, w porównaniu z poprzednimi latami wzrosło zainteresowanie różnego typu problemami społecznymi i środowiskowymi.

Priorytetem stało się oczekiwanie, że firmy będą uczciwie traktować pracowników. Wśród konsumentów wzrasta oczekiwanie, że firmy będą działać w sposób odpowiedzialny. Sprawiedliwe wynagrodzenia i uczciwe traktowanie pracowników to dwa z trzech najważniejszych oczekiwań wobec firm (oba wskaźniki wzrosły znacząco w porównaniu z 2015 rokiem). Trzy czwarte globalnej próby respondentów twierdzi, że dbałość o te kwestie powinna być obowiązkiem dużych firm. Znacząca większość oczekuje ponadto, że firmy będą chronić środowisko, działać transparentnie i pozyskiwać surowce w sposób odpowiedzialny.

Więcej osób chce podejmować samodzielne działania, aby żyć w sposób zrównoważony i kupować bardziej odpowiedzialnie. Rekordowe 57% badanych twierdzi, że jest gotowych zapłacić więcej za produkty i marki, które działają na rzecz poprawy sytuacji społecznej i środowiskowej. Ponad połowa konsumentów twierdzi, że w ostatnim roku dokonała zmian w zakupach, po to by wywierać pozytywny wpływ na poziomie gospodarczym, środowiskowym, społecznym lub politycznym. We wszystkich krajach znacząco wzrosło również przekonanie, że konsumenci poprzez swoje wybory mogą wpływać na zachowanie firm.

Kluczowe wnioski dla Polski

Odsetek konsumentów w Polsce, którzy potwierdzają, że widzieli etyczne oznakowanie, jest stosunkowo wysoki i rośnie

Jako najbardziej motywujące obszary oddziaływania etycznego oznakowania konsumenci w Polsce wymieniają brak pracy dzieci, brak pracy przymusowej (wyższa ocena w Polsce w stosunku do globalnej średniej), ograniczanie użycia lub stosowanie bezpieczniejszych sztucznych środków ochrony roślin, środków chemicznych i produktów modyfikowanych genetycznie. Fairtrade jest utożsamiany głównie z działaniem na rzecz większej równowagi sił między dużymi firmami a rolnikami, pracownikami i ich społecznościami oraz zapewnianiem godziwych warunków pracy.

Widoczność i zakupy produktów Fairtrade

Świadomość konsumentów na temat Fairtrade w Polsce znacząco wzrosła. Niemal połowa konsumentów (46%) widziała znak FAIRTRADE, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z rokiem 2015 (28%) i 2018 (34%). Świadomość jest wyższa w grupie wiekowej 25–34 lata. 8 na 10 osób, które widziały znak FAIRTRADE, twierdzi, że kupuje produkty z tym znakiem sporadycznie lub częściej, a 3 na 10 twierdzą, że kupują produkty Fairtrade regularnie.

Źródło: Badanie konsumenckie na temat Fairtrade 2021. GlobeScan

Zaufanie i rzecznictwo

W porównaniu z 2015 rokiem znacząco wzrosło zaufanie do znaku FAIRTRADE. Wśród konsumentów, którzy widują znak czasami lub często, odsetek respondentów deklarujących zaufanie do znaku wzrosło do 85%. Niemal 8 na 10 polskich konsumentów, którzy znają znak, jest skłonnych polecić go przyjaciołom i znajomym (4 na 10 osób poleca go bardzo chętnie).

Wiedza o i utożsamianie się z Fairtrade

Rozumienie znaczenia Fairtrade w Polsce jest zróżnicowane, a utożsamianie się z ruchem jest bardzo mocne wśród konsumentów, którzy rozpoznają znak.

Standardy Fairtrade dotyczące uczciwości i równości są stosunkowo dobrze rozumiane przez polskich konsumentów: dwie trzecie osób, które widziały znak Fairtrade, rozumie, że jest on związany z uczciwymi cenami dla producentów, a 6 na 10 osób kojarzy go z dochodami i wynagrodzeniami umożliwiającymi godziwe życie rolnikom i pracownikom z globalnego Południa. Wyniki te są nieco niższe od średniej globalnej. Ponad 6 na 10 respondentów uważa, że znak Fairtrade jest przyznawany przez niezależną organizację. Wynik ten jest wyższy od średniej globalnej.

Związek ze znakiem FAIRTRADE jest bardzo silny wśród konsumentów, którzy znają znak: ponad 8 na 10 osób zgadza się ze stwierdzeniami, że kupując produkty Fairtrade, stają po stronie rolników i producentów i że czują się częścią społeczności działającej na rzecz uczciwości i sprawiedliwości. Ponad trzy czwarte uważa, że w obliczu pandemii Covid-19 wspieranie Fairtrade staje się jeszcze ważniejsze. Utożsamienie z Fairtrade jest najsilniejsze wśród respondentów w wieku 25 lat i więcej.

Wartość Fairtrade dla partnerów

Znak FAIRTRADE ma pozytywny wpływ na postrzeganie marki przez polskich konsumentów: ponad 4 osoby na 5 spośród tych, które znają znak FAIRTRADE, twierdzi, że obecność znaku na produkcie podniosłaby jego ocenę w ich oczach; ponad 4 osoby na 5 zgadzają się, że znaki to łatwy sposób, aby stwierdzić, czy dany produkt został wytworzony w sposób etyczny i odpowiedzialny; niemal trzy czwarte odczuwa dumę i jest bardziej skłonnych robić zakupy w sklepach, które posiadają znaczącą ofertę produktów Fairtrade. Zaufanie do znaku FAIRTRADE jest dość silne wśród klientów najczęściej odwiedzanych sieci detalicznych.

Dowiedz się więcej

Badanie konsumenckie na temat Fairtrade 2021

 

Data publikacji: 6 września 2021