Wyższe wynagrodzenia i lepsze warunki pracy na plantacjach kwiatów Fairtrade

Publikujemy wyniki niezależnych badań przeprowadzonych na farmach kwiatowych w regionie Afryki Wschodniej. W badaniach weryfikowano sytuację osób zatrudnionych w certyfikowanych i niecertyfikowanych przedsiębiorstwach.

Pracownicy zatrudnieni przy produkcji kwiatów z certyfikatem Fairtrade w regionie Afryki Wschodniej otrzymują wyższe wynagrodzenia, pracują w lepszych warunkach i mogą liczyć na respektowanie praw pracowniczych oraz większe równouprawnienie płci w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi w przedsiębiorstwach bez certyfikatu Fairtrade.

Badanie zatytułowane Impact of Fairtrade on flower workers and market access of flower farms in East Africa (Wpływ Fairtrade na pracowników zatrudnionych przy produkcji i dostęp do rynku plantacji kwiatów w regionie Afryki Wschodniej) zostało przeprowadzone przez agencję Social Policy and Development Consulting Limited.

Podsumowanie najważniejszych danych z raportu:

Do opracowania raportu wybrano 11 przedsiębiorstw z Kenii, Ugandy i Etiopii, w tym 9 z certyfikatem Fairtrade. Badanie polegało na zebraniu ponad 650 opinii pracowników w formie ankiet i grup fokusowych oraz przeprowadzeniu rozmów z kierownictwem plantacji, przedstawicielami Fairtrade i innych podmiotów z branży produkcji kwiatów.

Analiza zebranych danych pozwoliła stwierdzić, że Fairtrade ma pozytywny wpływ na sytuację finansową pracowników plantacji kwiatów – 69 procent badanych zatrudnionych na plantacjach z certyfikatem Fairtrade w krajach Afryki Wschodniej zadeklarowało wyższe zarobki w porównaniu z pracownikami przedsiębiorstw bez certyfikatu. Badanie wykazało, że odsetek pracowników plantacji z certyfikatem Fairtrade mieszczących się we względnie wyższym przedziale wynagrodzeń był ponad dwukrotnie wyższy w porównaniu z pracownikami plantacji bez certyfikatu.

Jak wskazali autorzy raportu, wyższe zarobki to nie jedyny przykład pozytywnego wpływu Fairtrade. Niemal 9 na 10 ankietowanych pracowników plantacji kwiatów z certyfikatem Fairtrade wskazało, że skorzystało z funduszy uzyskanych w ramach premii Fairtrade na poziomie osobistym lub gospodarstw domowych. Najczęściej fundusze te były wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z edukacją, remontami domów oraz na realizację projektów służących społecznościom lokalnym, jak dostęp do wody, opieka zdrowotna czy budowa szkół. Premia Fairtrade to unikatowe narzędzie dostępne dla rolników i pracowników w formie dodatkowych środków, które mogą przeznaczać na realizację wybranych przez siebie projektów. Autorzy badania stwierdzili ponadto, że w przypadku badanych pracowników plantacji kwiatów premia Fairtrade „wzmacnia pozycję pracowników i zmniejsza ciążącą na nich presję finansową”.

Wyniki badania stanowią wyraźne potwierdzenie, że nasze działania zmierzają w dobrym kierunku. Począwszy od wyższych wynagrodzeń i poprawy bezpieczeństwa finansowego po wzmacnianie praw pracowniczych i równości płci, Fairtrade oferuje prawdziwe i miarodajne rozwiązania dla pracowników, rolników i licencjobiorców. Takie założenia są podstawą wizji i misji Fairtrade. Niezmiernie cieszymy się, że ich realizacja została potwierdzona w praktyce.

— mówi Melanie Dürr, globalna menedżerka ds. kwiatów i roślin w Fairtrade International.

Kwiaty to jeden z najważniejszych produktów w ofercie Fairtrade, który cieszy się dużym zainteresowaniem konsumentów, zwłaszcza w okolicy takich świąt jak walentynki. W samym tylko 2021 roku niemal 70 tysięcy pracowników plantacji w Afryce Wschodniej, skąd pochodzi ponad 97% wszystkich kwiatów Fairtrade, wyprodukowało 5,1 miliarda kwiatów. W tym okresie całkowita sprzedaż kwiatów Fairtrade wygenerowała ponad 8,5 miliona euro premii Fairtrade.

Wyniki badania wskazują również, że pracownicy certyfikowanych plantacji Fairtrade z większą pewnością siebie zabiegają o przestrzeganie praw pracowniczych, rozwijają własną działalność i angażują się na rzecz społeczności lokalnych. Wzrost świadomości obejmuje również lepsze zrozumienie kwestii równości płci, w czym znaczącą rolę odgrywają szkolenia organizowane przez Fairtrade Africa. Kobiety, które stanowią przeszło 50% z 71 tysięcy osób zatrudnionych na plantacjach kwiatów Fairtrade na świecie, pełnią role liderek i kierowniczek, zajmując ponad połowę tego typu stanowisk w swoich zakładach.

W rozmowach z badaczami kierownictwo plantacji wskazywało ponadto, że korzyści płynące z Fairtrade przewyższają koszty certyfikacji, m.in. dzięki dostępowi do rynku, stabilnym cenom i długoterminowym kontraktom handlowym z odbiorcami kwiatów. Biorąc pod uwagę z jednej strony istotny pozytywny wpływ Fairtrade, a z drugiej obecną sytuację gospodarczą, która może wywołać spadek sprzedaży, przedstawiciele firm zajmujących się handlem kwiatami zalecali przyłożenie większej wagi do stworzenia platform ułatwiających kontakty między kupcami i producentami. Zgłaszano również konieczność większej obecności branży kwiatowej w tworzeniu rozwiązań prawnych w obszarach zrównoważonego rozwoju i praw człowieka.

Raport zawiera także szereg innych zaleceń i wniosków oraz wzywa Fairtrade do zwiększenia zaangażowania w obszarze układów zbiorowych i organizacji pracowniczych na plantacjach, realizacji celu wynagrodzeń wystarczających na godziwe życie oraz wzmacniania wymogów środowiskowych.

Raport stanowi dla nas wielką zachętę, a zawarte w nim rekomendacje pozwolą nam lepiej wytyczyć kierunek rozwoju i poprawy sytuacji pracowników plantacji kwiatów na świecie. Choć z zadowoleniem przyjmujemy wnioski płynące z raportu, mamy świadomość, że wiele obszarów wciąż wymaga poprawy. Będziemy dalej kontynuować pracę nad podnoszeniem zarobków do poziomu wynagrodzeń wystarczających na godziwe życie. Informacje zebrane w raporcie pomogą nam kontynuować misję budowania bardziej sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości dla wszystkich.

— podkreśla Melanie Dürr z Fairtrade International.

Zapoznaj się z pełną wersją raportu >

Zdjęcie wyróżniające: pracownica farmy kwiatowej, Aquila Roses, Kenya, © fot. Situma Siepete (Hotlist Group).

Data publikacji: 13 lutego 2023